Tin tức & sự kiện

16/09/2022

NDT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/09/2022

NDT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2022

NDT: Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

15/09/2022

NDT: Thay đổi nhân sự

06/09/2022

NDT: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

01/09/2022

NDT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

NDT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/09/2022

NDT: Báo cáo giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

01/09/2022

NDT: Thay đổi nhân sự

24/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDT của Tổng CTCP Dệt May Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở chính Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định; địa chỉ: số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định vào các ngày làm việc từ ngày 16/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 15% (20:3) (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:3 thì cổ đông A được nhận là 111/20*3=16,65 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 16 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,65 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định; địa chỉ: số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định vào các ngày làm việc và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

24/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDT của Tổng CTCP Dệt May Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở chính Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định; địa chỉ: số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định vào các ngày làm việc từ ngày 16/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 15% (20:3) (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:3 thì cổ đông A được nhận là 111/20*3=16,65 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 16 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,65 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định; địa chỉ: số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định vào các ngày làm việc và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

22/08/2022

NDT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

11/08/2022

NDT: CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

11/08/2022

NDT: CBTT Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

10/08/2022

NDT: CBTT Công văn 5201/UBCK-QLCB

27/07/2022

NDT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/07/2022

NDT: Hợp đồng soát xét 6 tháng và kiểm toán năm 2022 với Công ty TNHH KPMG

22/07/2022

NDT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

NDT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

15/06/2022

NDT: Công văn 3662/UBCK-PTTT ngày 14/06/2022 của UBCKNN v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Tổng CTCP Dệt May Nam Định