Tin tức & sự kiện

29/12/2022

NED: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/12/2022

NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,654,100 CP

19/12/2022

NED: Mai Văn Dương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 12,100 CP

17/11/2022

NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 4,050,000 CP

04/11/2022

NED: Mai Văn Dương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 12,100 CP

01/11/2022

NED: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

NED: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

13/10/2022

NED: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách vật tư - thiết bị

31/08/2022

NED: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

NED: Giải trình báo cáo chênh lệch lợi nhuận sau thuế của báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

NED: Giải trình báo cáo chênh lệch LNST của BCTC bán niên năm 2022

31/08/2022

NED: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

23/08/2022

NED: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

23/08/2022

NED: Thông báo đã ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị Kiểm toán độc lập

18/08/2022

NED: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/08/2022

NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 553,700 CP

18/08/2022

NED: CTCP Đầu tư tập đoàn Hoàng Long - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 2,227,500 CP

30/07/2022

NED: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

NED: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

NED: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông