Tin tức & sự kiện

31/08/2022

NED: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

NED: Giải trình báo cáo chênh lệch LNST của BCTC bán niên năm 2022

31/08/2022

NED: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

23/08/2022

NED: Thông báo đã ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị Kiểm toán độc lập

23/08/2022

NED: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

18/08/2022

NED: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/08/2022

NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 553,700 CP

18/08/2022

NED: CTCP Đầu tư tập đoàn Hoàng Long - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 2,227,500 CP

30/07/2022

NED: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

NED: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

NED: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/07/2022

NED: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NED của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ 2) do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 27/06/2022 không thành công vì không đủ tỷ lệ được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/08/2022 (Cụ thể thông báo trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trong thư mời họp và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc)

07/07/2022

NED: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ 2) do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 27/06/2022 không thành công vì không đủ tỷ lệ được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ

07/07/2022

NED: Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT

07/07/2022

NED: Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư tập đoàn Hoàng Long - NCLQ

06/07/2022

NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 9,800,000 CP

06/07/2022

NED: CTCP Đầu tư tập đoàn Hoàng Long - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 8,500,000 CP

01/07/2022

NED: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ 2)

28/06/2022

Khai thiếu thuế, NED bị nộp phạt và truy thu hơn 387 triệu đồng

Ngày 21/06/2022, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NEDEN, UPCoM: NED) nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.