Tin tức & sự kiện

23/12/2022

NLS: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Quyết

23/12/2022

NLS: Linh Thị Huệ - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đăng ký mua 70,000 CP

02/12/2022

NLS: CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

23/08/2022

NLS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/08/2022

NLS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

NLS: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC năm 2021

02/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 750 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NLS của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, 14/10 đường Lê Đại Hành, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 24/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

26/05/2022

NLS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/05/2022

NLS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2022

NLS: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

17/05/2022

NLS: thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

04/05/2022

NLS: Báo cáo thường niên 2021

28/04/2022

NLS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

NLS: Báo cáo tài chính năm 2021

06/04/2022

NLS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NLS của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ ghi trong thư mời họp).

10/03/2022

NLS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

NLS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/02/2022

NLS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

18/01/2022

NLS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản