Tin tức & sự kiện

26/10/2022

NNG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/10/2022

NNG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

19/10/2022

NNG: Phê duyệt của SBV-CN TP Hồ Chí Minh về đăng ký khoản vay nước ngoài (Indorama Netherlands B.V.)

30/09/2022

NNG: Công bố thông tin về Điều lệ Công ty sửa đổi

30/09/2022

NNG: Nghị quyết

19/09/2022

NNG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/09/2022

NNG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

NNG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNG của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 09/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty (27A Nguyễn Ư Dĩ, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM)

29/08/2022

NNG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/08/2022

NNG: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu

29/07/2022

NNG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

NNG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

NNG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/06/2022

NNG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

NNG: Bổ nhiệm Ông Puneet Jain làm Giám Đốc Tài Chính Công ty từ 18/06/2022

06/06/2022

NNG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNG của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: trong tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông tin ghi tại Thư mời họp
          - Nội dung họp: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

19/05/2022

NNG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/05/2022

NNG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022