Tin tức & sự kiện

27/01/2023

NOS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

25/10/2022

NOS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

05/10/2022

NOS: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

15/09/2022

NOS: Duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom đối với cổ phiếu NOS của CTCP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông

07/09/2022

NOS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

NOS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

NOS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

NOS: Ký hợp đồng kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

NOS: CBTT ký hợp đồng kiểm toán cho BCTC năm 2022

26/05/2022

NOS giải trình thế nào việc cổ phiếu 'nằm sàn' 5 phiên liên tiếp?

Ngày 24/05, CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UPCoM: NOS) vừa có văn bản giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp.

26/05/2022

NOS: Giải trình cổ phiếu giảm sàn

05/05/2022

NOS: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

05/05/2022

NOS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

NOS: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022 (TH + Văn phòng Công ty)

19/04/2022

NOS: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

NOS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

NOS: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

NOS: Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NOS của Công ty cổ phần Vận Tải Biển và Thương mại Phương Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các giải pháp thực hiện;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự trù năm 2022;
          - Nội dung họp: + Miễn nhiễm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;
+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
· Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tình hình thực tế;
· Lựa chọn công ty kiểm toán năm;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

10/03/2022

NOS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022