Tin tức & sự kiện

26/10/2022

NSL: Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

12/09/2022

NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSL của CTCP Cấp nước Sơn La như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La - số 55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, vào ngày 05/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

09/08/2022

NSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/08/2022

NSL: Bổ nhiệm Ông Trần Quyết Chiến là người phụ trách quản trị Công ty

29/07/2022

NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/07/2022

NSL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

NSL: CBTT Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

08/04/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 450 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSL của CTCP Cấp nước Sơn La như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La – Số 55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vào ngày 27/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.đợt 2 năm 2021

05/04/2022

NSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/03/2022

NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/03/2022

NSL: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

11/03/2022

NSL: Báo cáo thường niên 2021

07/03/2022

NSL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/02/2022

NSL: Báo cáo tài chính năm 2021

14/02/2022

NSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/01/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSL của CTCP Cấp nước Sơn La như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/03/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La – Số 55 Tô Hiệu – thành phố Sơn La
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

26/01/2022

NSL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/01/2022

NSL: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị