Tin tức & sự kiện

25/08/2023

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSL của CTCP Cấp nước Sơn La như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La – Số 55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La bắt đầu từ ngày 20/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

25/08/2023

NSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/08/2023

NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/07/2023

NSL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/06/2023

NSL: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

24/03/2023

NSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/03/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 450 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSL của CTCP Cấp nước Sơn La như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La – Số 55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vào ngày 20/04/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

17/03/2023

NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/03/2023

NSL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/03/2023

NSL: Báo cáo thường niên 2022

01/03/2023

BCTC 2022 NSL - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 16,59% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

28/02/2023

NSL: Báo cáo tài chính năm 2022

24/02/2023

NSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSL của CTCP Cấp nước Sơn La như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/03/2023 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La – Số 55 Tô Hiệu – thành phố Sơn La
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

06/02/2023

NSL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/02/2023

NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/01/2023

NSL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/10/2022

NSL: Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

12/09/2022

NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2022

NSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt