Tin tức & sự kiện

31/01/2023

NSS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

21/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSS của CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công Ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai, địa chỉ: Số 238 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

23/11/2022

NSS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/11/2022

NSS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/10/2022

NSS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 4,930 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSS của CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 49,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.930 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công Ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai, địa chỉ: Số 238 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

26/09/2022

NSS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/09/2022

NSS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/09/2022

NSS: Nghị quyết Hội đồng quản trị 03/NQ-HĐQT

03/08/2022

NSS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/07/2022

NSS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

17/06/2022

NSS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/06/2022

NSS: Biên bản thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Tài Chính

25/05/2022

NSS: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

NSS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2022

NSS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2022

NSS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/05/2022

NSS: Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Nông Súc sản Đồng Nai

25/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSS của CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 17/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2021, báo cáo thực hiện SXKD năm 2021, báo cáo BKS năm 2021, Báo cáo kiểm toán năm 2021 và các nội dung khác có liên quan.

19/04/2022

NSS: Báo cáo thường niên 2021