Tin tức & sự kiện

05/09/2022

NTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

NTT: Ngày 09/03/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

18/07/2022

NTT: Ông Võ Đình Hùng thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực

12/07/2022

NTT: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 5,000,000 cổ phiếu

04/07/2022

NTT: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sửa đổi lần thứ nhất ngày 23/06/2022

27/06/2022

NTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các khoản nợ vay phải trả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ

06/05/2022

NTT: Thay đổi nhân sự

06/05/2022

NTT: Ông Đặng Vũ Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT

06/05/2022

NTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/04/2022

NTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

ĐHĐCĐ SCR: Lợi nhuận trước thuế quý 1 hơn 70 tỷ đồng

Sáng ngày 25/04/2022, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 để trình cổ đông kế hoạch kinh doanh và các phương án tăng vốn trong năm 2022...

18/04/2022

NTT: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi ngày 06/04/2022

15/04/2022

NTT: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

NTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

NTT: Công ty TNHH SINNIKA Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 471,881 CP

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTT của CTCP Dệt - May Nha Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Chậm nhất ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông trong thư mời tham dự đại hội và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: nhatrangtex.com
          - Nội dung họp: Xin các ý kiến thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

NTT: Công ty TNHH SINNIKA Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 471,881 CP

25/03/2022

NTT: Công ty TNHH SINNIKA Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

25/03/2022

NTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

NTT: Công ty TNHH SINNIKA Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 471,881 CP