Tin tức & sự kiện

15/11/2022

NUE: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đề cử nhân sự

02/08/2022

NUE: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

01/08/2022

NUE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 689 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NUE của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6,89%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 689 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại: 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15 tháng 08 năm 2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

20/07/2022

NUE: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

19/07/2022

NUE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/07/2022

NUE: Ông Tạ Tuấn Anh là người được ủy quyền công bố thông tin

13/07/2022

NUE: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

12/07/2022

NUE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

01/07/2022

NUE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

NUE: Thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

07/06/2022

NUE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/06/2022

NUE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NUE của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 25/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau (thông báo tại website công ty http://urenconhatrang.com.vn).

12/05/2022

NUE: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

NUE: Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

26/04/2022

NUE: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

12/04/2022

NUE: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

NUE: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

30/03/2022

NUE: Báo cáo tài chính năm 2021