Tin tức & sự kiện

31/01/2024

UBND tỉnh Khánh Hòa bán đấu giá cổ phần sở hữu tại Công ty Môi trường đô thị Nha Trang

21/08/2023

NUE: Nghị quyết HĐQT số 08/HD-HĐQT-2023

28/07/2023

NUE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/07/2023

NUE: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

03/07/2023

NUE: Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT-2023

29/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 745 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 745 đồng/CP

21/06/2023

NUE: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 2023 và năm 2023

19/06/2023

NUE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/06/2023

NUE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/06/2023

NUE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

13/06/2023

NUE: Thay đổi nhân sự

23/05/2023

NUE: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT-2023

18/05/2023

NUE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2023

NUE: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NUE của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trước ngày 15/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau (thông báo tại website công ty http://urenconhatrang.com.vn).

21/04/2023

BCTC 2022 NUE - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 6 tỷ đồng, tăng 0,74% so với cùng kỳ.

20/04/2023

NUE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/04/2023

NUE: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

07/04/2023

NUE: Báo cáo thường niên 2022

24/03/2023

NUE: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023