Tin tức & sự kiện

29/12/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAI của CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/02/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/02/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. năm 2021

14/12/2022

PAI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

02/12/2022

PAI: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/11/2022

PAI: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

07/09/2022

PAI: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

02/08/2022

PAI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/05/2022

PAI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

PAI: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

PAI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAI của CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022 (thời gian chính thức Công ty PAIC sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty PAIC, tầng 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

30/03/2022

PAI: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

PAI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

PAI: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

27/01/2022

PAI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/01/2022

PAI: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

30/12/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAI của CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/01/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

14/12/2021

PAI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/12/2021

PAI: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

07/12/2021

PAI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/07/2021

PAI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021