Tin tức & sự kiện

23/08/2022

PDV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDV của CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 6%/ cổ phiếu (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 600 đồng);
+ Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,5 lần cổ phiếu phổ thông: 9%/cổ phiếu (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 900 đồng);
+ Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,4 lần cổ phiếu phổ thông: 8,4 % /cổ phiếu (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 840 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Chi bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt, địa chỉ: Lầu 8, cao ốc Citiligh, số 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, thời gian vào giờ làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 31/08/2022. Cổ đông hoặc người được ủy quyền làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu và sổ cổ đông/ giấy chứng nhận cổ phần/ văn bản ủy quyền.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Chuyển khoản ngân hàng: cổ đông cung cấp số tài khoản Ngân hàng đúng thông tin sở hữu cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2022

PDV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/07/2022

PDV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/05/2022

PDV: Thông báo của VSD về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do thay đổi tên tổ chức đăng ký

22/04/2022

PDV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/04/2022

PDV: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

PDV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/03/2022

PDV: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Hà Hữu Anh

17/03/2022

PDV: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Huyền Trang

17/03/2022

PDV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

PDV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước (số liệu sau kiểm toán)

17/03/2022

PDV: Báo cáo tài chính năm 2021

16/03/2022

PDV: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Phó giám đốc của ông Ngô Mạnh Hà

09/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDV của CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu –1 quyền biểu quyết
+ Đối với cổ phiếu ưu đãi: 1 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: trong khoảng từ cuối tháng 02/2022 đến đầu tháng 03/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT;
+ Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2021 và BCTC năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
+ Tờ trình phương án chia cổ tức bằng tiền mặt;
+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022;

+ Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
+ Tờ trình về việc thành lập Trung tâm thuyền viên PVTrans oil;
+ Tờ trình phương án thực hiện tăng vốn điều lệ 200 tỷ năm 2022 từ phát hành cổ phiếu của công ty;
+ Tờ trình kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn chứng khoán Upcom lên sàn của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE);
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT;
+ Tờ trình kế hoạch thay đổi tên Công ty và Thương hiệu PV Trans Oil;
+ Nội dung khác (nếu có).

29/01/2022

PDV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

28/01/2022

PDV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/01/2022

PDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

21/01/2022

PDV: Báo cáo tài chính quý 4/2021

21/10/2021

PDV: Báo cáo tài chính quý 3/2021