Tin tức & sự kiện

04/01/2023

PEQ: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

PEQ: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

31/10/2022

PEQ: Quyết định Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Cơ khí và Xây lắp xăng dầu

25/07/2022

PEQ: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

05/07/2022

PEQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PEQ của CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex, số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

20/04/2022

PEQ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/04/2022

PEQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

PEQ: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

23/03/2022

PEQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PEQ của CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 12/04/2022 (ngày chính thức sẽ được Công ty gửi thông báo đến các cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Trụ sở Công ty, số 84/9 phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (địa điểm chính thức sẽ được gửi thông báo đến các cổ đông)
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch 2022;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty năm 2021;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021;
+ Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

02/03/2022

PEQ: Báo cáo thường niên 2021

01/03/2022

PEQ: Báo cáo tài chính năm 2021

28/02/2022

PEQ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

PEQ: Thay đổi nhân sự

24/02/2022

PEQ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

22/02/2022

PEQ: Thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng dự kiến (03/03/2022)

21/02/2022

PEQ: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

05/01/2022

PEQ: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

06/07/2021

PEQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021