Tin tức & sự kiện

02/08/2023

PEQ: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

14/07/2023

PEQ: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Mai Văn Nam

06/07/2023

PEQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

05/07/2023

PEQ: Thông báo thay đổi tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

16/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PEQ của CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex, số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.năm 2022

16/05/2023

Giữa tháng 6, PEQ trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (UPCoM: PEQ) thông báo ngày thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05, ngày đăng ký cuối cùng là 31/05.

16/05/2023

PEQ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/05/2023

PEQ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/05/2023

PEQ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

10/05/2023

PEQ: Huỷ Thông báo ngày đăng ký cuối cùng gửi VSD để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

25/04/2023

PEQ: Thay đổi nhân sự

25/04/2023

PEQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

PEQ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

11/04/2023

PEQ: Bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/03/2023

PEQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2023

BCTC 2022 PEQ - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 17 tỷ đồng, tăng 8,34% so với cùng kỳ.

08/03/2023

PEQ: Báo cáo thường niên 2022

03/03/2023

PEQ: Báo cáo tài chính năm 2022

22/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PEQ của CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch 2023;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua báo cáo kiểm soát, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 07/04/2023 (ngày chính thức sẽ được gửi thông báo đến các cổ đông)

21/02/2023

PEQ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023