Tin tức & sự kiện

29/08/2022

PHN: Giải trình lợi nhuận sau thuế tại BCTC quý 2-2022

18/08/2022

PHN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

PHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

PHN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/06/2022

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHN của CTCP Pin Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng), trong đó:
+ Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 17/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần Pin Hà Nội vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 17/06/2022, yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc các giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

06/06/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHN của CTCP Pin Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng), trong đó:
+ Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 17/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần Pin Hà Nội vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 17/06/2022, yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc các giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

30/05/2022

PHN: CBTT v/v ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022

26/05/2022

PHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/05/2022

PHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2022

PHN: Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3 năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

11/05/2022

PHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

PHN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

PHN: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

PHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

PHN: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHN của CTCP Pin Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Pin Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

17/03/2022

PHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

PHN: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/03/2022

PHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/03/2022

PHN: Thay đổi nhân sự