Tin tức & sự kiện

26/09/2022

PID: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

28/07/2022

PID: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

21/05/2022

PID: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

27/07/2021

PID: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

PID: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

13/08/2020

PID: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

27/05/2020

PID: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

14/06/2019

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PID của CTCP Trang trí nội thất Dầu Khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Từ ngày 28/06/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10/06/2019

PID: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

22/04/2019

PID: Báo cáo thường niên 2018

22/04/2019

PID: Báo cáo tài chính năm 2018

17/07/2018

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PID của CTCP Trang trí nội thất Dầu Khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 05/08/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

25/04/2017

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PID của CTCP Trang trí nội thất Dầu Khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
          - Nội dung họp: Thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

12/08/2016

Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PID của CTCP Trang trí nội thất Dầu Khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/08/2016 đến ngày 19/09/2016
          - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

16/06/2016

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PID của CTCP Trang trí nội thất Dầu Khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng D-601 tòa tháp Đông, tòa nhà Hancorp, 72D Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

31/07/2015

Giao dịch lần đầu - 4,000,000 CP

21/07/2015

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 4,000,000 CP

30/06/2015

Giao dịch trở lại sàn UPCoM

30/06/2015

Hủy niêm yết cổ phiếu

06/04/2015

Đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch