Tin tức & sự kiện

06/12/2022

PID: Thay đổi nhân sự

06/12/2022

PID: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

06/12/2022

PID: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

06/12/2022

PID: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

06/12/2022

PID: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 02/12/2022)

06/12/2022

PID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

24/11/2022

PID: Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PID của CTCP Trang trí nội thất Dầu Khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thay đổi trụ sở làm việc của PVC-ID;
+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Sửa đổi Điều lệ công ty;
+ Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty;
+ Sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Sửa đổi quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Kiện toàn nhân sự, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty;
+ Phê duyệt về việc triển khai gói hợp đồng hoàn thiện nhà hành chính và nhà cantin của Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo chính thức tại thư mời họp Đại hội
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo chính thức tại thư mời họp Đại hội

25/10/2022

PID: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

25/10/2022

PID: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

20/10/2022

PID: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

26/09/2022

PID: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

28/07/2022

PID: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/05/2022

PID: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

26/07/2021

PID: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

PID: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

13/08/2020

PID: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/05/2020

PID: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

14/06/2019

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PID của CTCP Trang trí nội thất Dầu Khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Từ ngày 28/06/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10/06/2019

PID: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019