Tin tức & sự kiện

03/11/2022

PIS: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

01/11/2022

PIS: Bổ nhiệm Bà Đồng Thị Ánh tiếp tục giữ chức Tổng Giám Đốc

31/10/2022

PIS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/08/2022

PIS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

PIS: Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022

31/08/2022

PIS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

PIS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

PIS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

PIS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

PIS: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tường Linh đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

24/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIS của Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của PISICO, địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 07/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

17/06/2022

PIS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/06/2022

PIS: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

10/06/2022

PIS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

03/06/2022

PIS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/06/2022

PIS: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

01/06/2022

PIS: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Văn Phúc

06/05/2022

PIS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

06/05/2022

PIS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

PIS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022