Tin tức & sự kiện

31/08/2022

PIS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

PIS: Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022

31/08/2022

PIS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/07/2022

PIS: Thay đổi nhân sự

24/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIS của Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của PISICO, địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 07/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

17/06/2022

PIS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/06/2022

PIS: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

10/06/2022

PIS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

03/06/2022

PIS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/06/2022

PIS: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

02/06/2022

PIS: Thay đổi nhân sự

06/05/2022

PIS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

06/05/2022

PIS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

PIS: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

PIS: Báo cáo tài chính năm 2021

31/03/2022

PIS: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

26/03/2022

PIS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIS của Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Nửa đầu tháng 04/2022; thời gian cụ thể sẽ có thông báo mời họp gửi các cổ đông theo quy định
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 5, Tòa nhà PISICO, địa chỉ số nhà 99, đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
          - Nội dung họp: Thông qua những vấn đề hằng năm theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Tổng Công ty.

24/02/2022

PIS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/02/2022

PIS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022