Tin tức & sự kiện

17/08/2022

PJC: Giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên 2022

17/08/2022

PJC: Giai trình biến động lợi nhuận BCTC bán niên 2022

16/08/2022

PJC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

PJC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

PJC: Hợp đồng kiểm toán 2022

22/07/2022

PJC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/04/2022

PJC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

PJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PJC của CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 09/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
+ Một số nội dung khác.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

31/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PJC của CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 09/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
+ Một số nội dung khác.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

28/03/2022

PJC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

25/03/2022

PJC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

25/03/2022

PJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

PJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

PJC: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

PJC: Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận taị BCTC năm 2021

15/03/2022

PJC: Báo cáo tài chính năm 2021

08/03/2022

PJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/03/2022

PJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/02/2022

PJC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021