Tin tức & sự kiện

14/08/2023

Đã có 57% số mã trên HOSE "đánh bại" thành tích của VN-Index

31/07/2023

PJS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PJS của CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phòng Kế toán Tài chính), 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 28/08/2023. Khi nhận cổ tức, người sở hữu/người đại diện xuất trình CMND/CCCD/hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền).năm 2022

27/07/2023

PJS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/07/2023

PJS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

13/07/2023

PJS: Ký Phụ lục hợp đồng với Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch

15/06/2023

PJS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

09/06/2023

Tháng 5, thanh khoản UPCoM tăng 33% khối lượng giao dịch

02/06/2023

Thị trường UPCoM tháng Năm diễn biến sôi động

30/05/2023

PJS: Ký hợp đồng mua bán nước uống đóng chai với CTCP Cấp nước Nhà Bè

15/05/2023

PJS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

11/05/2023

PJS: Ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

26/04/2023

PJS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 PJS - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 12 tỷ đồng, tăng 21,12% so với cùng kỳ.

29/03/2023

PJS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

PJS: Báo cáo thường niên 2022

21/03/2023

PJS: Báo cáo tài chính năm 2022

23/02/2023

'Cửa sáng' cổ phiếu ngành nước

22/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PJS của CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: § Báo cáo kết quả SXKD năm 2022;
§ Kế hoạch SXKD, tài chính năm 2023;
§ Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2022;
§ Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2022;
§ Báo cáo kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022;
§ Báo cáo v/v chọn công ty kiểm toán năm 2022 và trình ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;
          - Nội dung họp: § Báo cáo tiền lương, thù lao NQL năm 2022 và trình duyệt kế hoạch lương; thù lao NQL năm 2023;
§ Trình ĐHĐCĐ thông qua các Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
§ Các vấn đề khác (nếu có);
§ Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM.
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 4/2023

21/02/2023

PJS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023