Tin tức & sự kiện

19/01/2023

PJS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

PJS: Kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đối với Báo cáo tài chính năm 2021

29/12/2022

PJS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/11/2022

PJS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn và các đơn vị có liên quan

21/10/2022

PJS: Ký Hợp đồng đào tạo với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Công ty mẹ)

28/09/2022

PJS: Ký Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Công ty mẹ)

29/08/2022

PJS: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng đào tạo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Công ty mẹ)

26/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PJS của CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phòng Kế toán Tài chính), 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 15/08/2022. Khi nhận cổ tức, người sở hữu/người đại diện xuất trình CMND/CCCD/hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

25/07/2022

PJS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

PJS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/07/2022

PJS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

15/04/2022

PJS: Nghị quyết ĐHĐCD về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty

15/04/2022

PJS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

PJS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

PJS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

PJS: Báo cáo thường niên 2021

23/03/2022

PJS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2022

PJS: Báo cáo tài chính năm 2021

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PJS của CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM.
          - Nội dung họp: § Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2017 – 2022;
§ Kế hoạch SXKD, tài chính năm 2022;
§ Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2021 và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2017 – 2022;
§ Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2021 và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2017 – 2022;
§ Báo cáo kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: § Báo cáo về việc chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021 và trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
§ Báo cáo tiền lương, thù lao NQL năm 2021 và trình duyệt kế hoạch lương; thù lao NQL năm 2022;
§ Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qia các Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch với Tổng Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
§ Bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;
§ Các vấn đề khác (nếu có);
          - Nội dung họp: § Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

18/02/2022

PJS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022