Tin tức & sự kiện

21/09/2022

PMT: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

27/07/2022

PMT: Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế

21/07/2022

PMT: Thay đổi nhân sự

15/07/2022

PMT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

31/05/2022

PMT: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng cung cấp hàng hóa

26/04/2022

PMT: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2021

19/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 567 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMT của CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,67%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 567 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam - xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định), bắt đầu từ ngày 06/05/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp, hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/04/2022

PMT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/03/2022

PMT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm tài chính 2021

21/03/2022

PMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/02/2022

PMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/02/2022

PMT: Báo cáo thường niên 2021

22/02/2022

PMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/02/2022

PMT: Báo cáo tài chính năm 2021

16/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMT của CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 3/2022, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, địa chỉ xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của Công ty;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
+ Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022 của Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

20/01/2022

PMT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

14/01/2022

PMT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/01/2022

PMT: Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/12/2021

PMT: Nguyễn Thúy Hà - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 850,000 CP

20/12/2021

PMT: Nguyễn Hữu Hà - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã bán 850,000 CP