Tin tức & sự kiện

15/08/2023

PMT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

18/07/2023

PMT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/05/2023

Sau nghỉ lễ, cổ đông nhiều doanh nghiệp rủng rỉnh tiền mặt nhờ cổ tức

26/04/2023

PMT: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

12/04/2023

PMT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 213 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMT của CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 213 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, địa chỉ: Ngõ 41 đường Yên Thường, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định), bắt đầu từ ngày 11/05/2023 và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp, hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.năm 2022

10/04/2023

PMT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/04/2023

PMT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

23/03/2023

PMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/03/2023

PMT: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

22/03/2023

PMT: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

22/03/2023

PMT: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 21/03/2023)

27/02/2023

PMT: Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/02/2023

PMT: Báo cáo thường niên 2022

23/02/2023

PMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/02/2023

PMT: Báo cáo tài chính năm 2022

16/01/2023

PMT: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

06/01/2023

PMT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/01/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMT của CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 3/2023, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, địa chỉ xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 của Công ty;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
+ Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023 của Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

30/12/2022

PMT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023