Tin tức & sự kiện

11/01/2023

PNT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/01/2023

PNT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành

19/12/2022

PNT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành

21/10/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNT của CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận bắt đầu từ ngày 04/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/10/2022

PNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/10/2022

PNT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền

04/07/2022

PNT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

PNT: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

06/05/2022

PNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

PNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

PNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNT của CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà hàng Tân Sơn Nhất số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

04/04/2022

PNT: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

PNT: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

PNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/03/2022

PNT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên 2022

14/01/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNT của CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 25/01/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/01/2022

PNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/01/2022

PNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/01/2022

PNT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021