Tin tức & sự kiện

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 80 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POB của CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 80 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình – số 545 Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, Thái Bình (Phòng Tài chính kế toán) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Cổ đông gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản về Công ty trước ngày 12/09/2022 nếu muốn nhận cổ tức bằng chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2022

POB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/08/2022

POB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/07/2022

POB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/06/2022

POB: Thay đổi nhân sự

15/04/2022

POB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POB của CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình – số 545 đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Một số vấn đề khác (nếu có).

11/03/2022

POB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

POB: Báo cáo thường niên 2021

16/02/2022

POB: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

POB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/12/2021

POB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Thăng Long

14/09/2021

DST chi hơn 91 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn của POB

Ngày 08/09, CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (HNX: DST) đã mua thành công hơn 1.6 triệu cp của CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UPCoM: POB), qua đó trở thành cổ đông lớn của Công ty này với tỷ lệ 14.92%.

14/09/2021

POB: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Thăng Long

30/08/2021

POB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

23/07/2021

POB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

22/06/2021

DST thoái vốn tại Công ty con để mua cổ phiếu POB và PND

HĐQT của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (HNX: DST) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An, công ty con do DST sở hữu 99.9% vốn.

05/05/2021

POB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

08/03/2021

POB: Báo cáo thường niên 2020

08/03/2021

POB: Báo cáo tài chính năm 2020