DNSE Detail Stock POB

UPCOM: CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

POB

Tin tức

Một cá nhân bị hủy giao dịch hàng triệu cổ phiếu

POB

0.00%

AAS

-2.30%

17 ngày trước

Một cá nhân bị hủy giao dịch hàng triệu cổ phiếu

Loại bỏ giao dịch bán gần 4% cổ phần Chứng khoán SmartInvest của một nhà đầu tư cá nhân

POB

0.00%

AAS

-2.30%

17 ngày trước

Loại bỏ giao dịch bán gần 4% cổ phần Chứng khoán SmartInvest của một nhà đầu tư cá nhân

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

POB

0.00%

09/11/2023

POB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

POB

0.00%

31/07/2023

POB: Thay đổi nhân sự

POB

0.00%

31/07/2023

POB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

POB

0.00%

31/07/2023

POB: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

POB

0.00%

13/07/2023

POB: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

POB

0.00%

13/07/2023

POB: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

POB

0.00%

27/06/2023

POB: Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

POB

0.00%

26/06/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

POB

0.00%

22/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 151 đồng/CP

POB

0.00%

22/06/2023

POB: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

POB

0.00%

22/06/2023

POB: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 626/NQ-DKTB ngày 08/06/2023

POB

0.00%

15/06/2023

POB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

POB

0.00%

12/06/2023

POB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

POB

0.00%

12/06/2023

POB: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Phạm Ngọc Anh

POB

0.00%

31/05/2023

POB: Thay đổi nhân sự

POB

0.00%

05/05/2023

POB: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc

POB

25/04/2023

POB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

POB

17/04/2023