Tin tức & sự kiện

30/12/2022

POV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

23/10/2022

POV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

08/08/2022

POV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

POV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

POV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/07/2022

POV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

POV: Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và ngày chi trả cổ tức

12/07/2022

POV: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và ngày chi trả cổ tức

04/07/2022

POV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

14/06/2022

POV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/06/2022

POV: Ông Hoàng Nguyên Thanh làm Người công bố thông tin - Ông Trần Tiến Đại bổ nhiệm làm người phụ trách quản trị Công ty

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POV của CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cho các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 5, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
          - Nội dung họp: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

POV: Ông Hoàng Nguyên Thanh được bầu vị trí Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Trung Kiên

23/05/2022

POV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

19/05/2022

POV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

POV: Thông báo của VSD về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 16/3/2022

06/05/2022

POV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

29/04/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POV của CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong văn bản gửi cho các cổ đông
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

27/04/2022

POV: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

22/04/2022

POV: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản