Tin tức & sự kiện

22/09/2022

PPT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022

22/09/2022

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 8:7, giá 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPT của CTCP Petro Times như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 7.000.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 8:7 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 08 quyền được mua 07 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ được Hội đồng quản trị (HĐQT) tổng hợp lại. HĐQT quyết định chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá bằng giá phát hành chính thức.
          - Phương án làm tròn : Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Với tỷ lệ thực hiện quyền 8:7, cổ đông A được quyền mua (1.234x7)/8=1.079,75 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau:
· Cổ đông A được quyền mua thêm 1.079 cổ phiếu;
· Phần lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được HĐQT tổng hợp lại và chào bán cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá bằng giá phát hành chính thức.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phần không được cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết sẽ được HĐQT Công ty phân phối cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá bằng giá phát hành chính thức. Số lượng cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Petro Times
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Bắc Hà
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm.
               + Số tài khoản: 1181.0002.660364
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 30/09/2022
               + Thời gian kết thúc: 17/10/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 30/09/2022
               + Thời gian kết thúc: 24/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại trụ sở công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc tiền vào tài khoản phong tỏa.
               + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

20/09/2022

PPT: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

15/09/2022

PPT: Thay đổi nhân sự

08/09/2022

PPT: Công bố thông tin Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

07/09/2022

PPT: Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 và Bản cáo bạch chính thức CTCP Petro Times

07/09/2022

PPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

PPT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

17/06/2022

Giao dịch lần đầu - 8,000,000 CP