Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 PSB - Lợi nhuận tăng 17,57% trong 2022.

16/01/2023

PSB: Báo cáo tài chính quý 4/2022

16/01/2023

PSB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/10/2022

PSB: Báo cáo tài chính quý 3/2022

11/08/2022

PSB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

PSB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

PSB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

PSB: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/04/2022

PSB: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám Đốc Công ty đối với Ông Trần Chí Dũng

21/04/2022

PSB: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

21/04/2022

PSB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

PSB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

PSB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

PSB: Báo cáo thường niên 2021

16/03/2022

PSB: Báo cáo tài chính năm 2021

25/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSB của CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Họp trực tuyến (Hội trường khách sạn Dầu khí PTSC số 09- 11 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
          - Nội dung họp:  Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty;
 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;
 Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2021;
 Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát;
 Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2022;
 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ (nếu có);
 Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026;
          - Nội dung họp:  Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

21/02/2022

PSB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

PSB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

PSB: Báo cáo tài chính quý 4/2021

25/11/2021

PSB: Đặng Đức Hồi - Phó Giám đốc - đã bán 2,600 CP