Tin tức & sự kiện

17/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PSN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 6,51 tỷ đồng, giảm 36,08% so với cùng kỳ.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PSN - Lợi nhuận quý 3 gấp 3,8 lần so với cùng kỳ, đạt 12,94 tỷ đồng.

26/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSN của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/11/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/11/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông.năm 2022

25/09/2023

PSN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/09/2023

PSN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

09/08/2023

PSN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

27/07/2023

PSN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

PSN: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PSN - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 12,63 tỷ đồng.

06/07/2023

PSN: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

16/05/2023

PSN: Thay đổi nhân sự

16/05/2023

PSN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/05/2023

PSN: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 12/05/2023)

16/05/2023

PSN: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi ngày 12/05/2023)

16/05/2023

PSN: Nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Ban kiểm soát

08/05/2023

BCTC 1/2023 PSN - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 9,9 tỷ đồng tăng 0,17% so với cùng kỳ.

21/04/2023

PSN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2023

PSN: Báo cáo tài chính quý 1/2023

12/04/2023

PSN: Báo cáo thường niên 2022

11/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSN của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.