Tin tức & sự kiện

22/09/2022

PSN: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng dự kiến và thời gian thực hiện chỉ trả cổ tức bằng tiền năm 2021

16/09/2022

PSN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

12/08/2022

PSN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

PSN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/06/2022

PSN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/06/2022

PSN: Thay đổi nhân sự

31/05/2022

PSN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/04/2022

PSN: Thay đổi nhân sự

27/04/2022

PSN: Thay đổi người công bố thông tin

27/04/2022

PSN: Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/04/2022

PSN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

PSN: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Hoàng Sĩ Hiếu

30/03/2022

PSN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

PSN: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSN của CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp - PTSC Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

10/03/2022

PSN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/03/2022

PSN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022

07/02/2022

PSN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

PSN: Báo cáo tài chính quý 4/2021

20/10/2021

PSN: Báo cáo tài chính quý 3/2021