Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 PSN - Lợi nhuận giảm 22,55% trong 2022.

16/01/2023

PSN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/12/2022

PSN: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

19/10/2022

PSN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

07/10/2022

PSN: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

30/09/2022

PSN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/09/2022

PSN: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng dự kiến và thời gian thực hiện chỉ trả cổ tức bằng tiền năm 2021

16/09/2022

PSN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

12/08/2022

PSN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

PSN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

PSN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

16/06/2022

PSN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/06/2022

PSN: Ông Nguyễn Khắc Dũng thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc từ 15/06/2022

31/05/2022

PSN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/04/2022

PSN: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

26/04/2022

PSN: Ông Nguyễn Thanh Thuận là người được ủy quyền công bố thông tin

26/04/2022

PSN: Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/04/2022

PSN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

PSN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

30/03/2022

PSN: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Hoàng Sĩ Hiếu