Tin tức & sự kiện

26/07/2022

PTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/05/2022

PTG: Thay đổi nhân sự

13/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTG của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 31/05/2022. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND hoặc CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/05/2022

Cổ tức tuần 09-13/05: Cao nhất đến 100%

Có 25 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 09-13/05. Tỷ lệ cao nhất đến 100%.

06/05/2022

PTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/04/2022

PTG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021

22/04/2022

PTG: Ngày 15/01/2024, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

12/04/2022

PTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

PTG: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 131,800 cổ phiếu

28/03/2022

PTG: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

PTG: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

18/03/2022

PTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTG của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 10/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết, 282 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau cùng giấy mời họp

11/03/2022

PTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/02/2022

PTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/02/2022

PTG: Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022-NQ-HĐQT ngày 06/01/2022

19/02/2022

PTG: Đính chính Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

19/02/2022

PTG: Báo cáo tài chính năm 2021

19/02/2022

PTG: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

19/02/2022

PTG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022