Tin tức & sự kiện

09/01/2023

PTG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/11/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTG của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 15/12/2022. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND hoặc CCCD. đợt 1 năm 2022

27/11/2022

Cổ tức tuần 28/11-02/12: Có doanh nghiệp cổ phiếu giá 300 đồng/cp, nhận cổ tức 2,000 đồng/cp

Trong tuần từ 28/11-02/12, có 14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, tỷ lệ cao nhất là 20%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 2,000 đồng.

16/11/2022

PTG: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chỉnh năm 2022

15/11/2022

PTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/11/2022

PTG: Thông báo của VSD về việc điều chỉnh loại chứng khoán đối với 130,600 cổ phiếu PTG từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do

08/11/2022

PTG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

25/07/2022

PTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/05/2022

PTG: Bà Huỳnh Mỹ Linh được bổ nhiệm lại chức Phó Tổng Giám Đốc

13/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTG của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 31/05/2022. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND hoặc CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/05/2022

Cổ tức tuần 09-13/05: Cao nhất đến 100%

Có 25 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 09-13/05. Tỷ lệ cao nhất đến 100%.

05/05/2022

PTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/04/2022

PTG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021

22/04/2022

PTG: Ngày 15/01/2024, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

12/04/2022

PTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

PTG: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 131,800 cổ phiếu

28/03/2022

PTG: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

PTG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

21/03/2022

PTG: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

18/03/2022

PTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông