Tin tức & sự kiện

23/12/2023

Một doanh nghiệp xăng dầu điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh và cổ tức, tăng thù lao lãnh đạo

08/09/2023

PTH: Hoàng Đức Diện - Thành viên BKS - đã mua 6,076 CP

14/08/2023

PTH: Hoàng Đức Diện - Thành viên BKS - đăng ký mua 6,076 CP

12/07/2023

PTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

PTH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

26/06/2023

PTH: Lê Hồng Tá - Phó Giám đốc - đã mua 4,105 CP

16/06/2023

PTH: Lê Hồng Tá - Phó Giám đốc - đăng ký mua 4,105 CP

16/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTH của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở văn Phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

15/05/2023

PTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/05/2023

5 cổ phiếu hút tiền trên thị trường UPCoM

05/05/2023

Tháng 4/2023, giá trị giao dịch trên UpCoM tăng 120% so với tháng trước

01/04/2023

PTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/03/2023

PTH: Báo cáo thường niên 2022

14/03/2023

BCTC 2022 PTH - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 2,68% so với cùng kỳ, đạt 5 tỷ đồng.

08/03/2023

PTH: Báo cáo tài chính năm 2022

07/03/2023

PTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTH của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 30/03/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty Km17, Quốc Lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023, báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
          - Nội dung họp: + Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý năm 2022 và kế hoạch trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho người quản lý năm 2023;
+ Tờ trình về việc lựa chọn thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Tờ trình thông qua ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu;
+ Thảo luận và giải trình chất vấn, kiến nghị của cổ đông;
+ Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

16/02/2023

PTH: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023

19/01/2023

PTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/09/2022

PTH: Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 11,000 CP