Tin tức & sự kiện

16/01/2023

PTO: Thay đổi nhân sự

05/01/2023

PTO: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/12/2022

PTO: Thay đổi nhân sự

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTO của CTCP Dịch vụ- Xây dựng Công trình Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở công ty 49 Bis, Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/09/2022

PTO: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/09/2022

PTO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2022

PTO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/08/2022

PTO: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

19/05/2022

PTO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

PTO: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTO của CTCP Dịch vụ- Xây dựng Công trình Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

07/04/2022

PTO: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

07/04/2022

PTO: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

PTO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

PTO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/01/2022

PTO: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/07/2021

PTO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23/06/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTO của CTCP Dịch vụ- Xây dựng Công trình Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/07/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại địa điểm sau: Trụ sở công ty 49Bis Trần Bình Trọng, phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ CHí Minh, Việt Nam vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/06/2021

PTO: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/06/2021

PTO: Nghị quyết Hội đồng quản trị