Tin tức & sự kiện

28/11/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 600 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 600 đồng/CP

26/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 27/11 - 1/12

24/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/11

20/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/11

01/08/2023

PTO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/06/2023

PTO: Thay đổi nhân sự

06/06/2023

PTO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/05/2023

PTO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTO của CTCP Dịch vụ- Xây dựng Công trình Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau

21/04/2023

BCTC 2022 PTO - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 16,52% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

19/04/2023

PTO: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

19/04/2023

PTO: Báo cáo thường niên 2022

18/04/2023

PTO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/04/2023

PTO: Ông Đoàn Văn Hướng là người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

31/03/2023

PTO: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

31/03/2023

PTO: Báo cáo tài chính năm 2022

21/03/2023

PTO: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/02/2023

PTO: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/01/2023

PTO: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty thay thế cho Bà Nguyễn Thị Chinh từ 01/02/2023

05/01/2023

PTO: Báo cáo quản trị công ty năm 2022