Tin tức & sự kiện

26/07/2022

PTP: Bổ nhiệm Ông Phạm Tuấn Anh là người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty từ 20/07/2022

22/07/2022

PTP: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

22/07/2022

PTP: CBTT v/v ký hơp đồng kiểm toán BCTC 2022

27/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTP của CTCP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt kể từ ngày 15/07/2022 tại Phòng Kế toán – Thống kê Tài chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện - số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/06/2022

PTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/04/2022

PTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

PTP: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

PTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTP của CTCP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện – số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Phê chuẩn báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông;
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

20/03/2022

PTP: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

PTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/01/2022

PTP: Thay đổi nhân sự

28/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTP của CTCP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt kể từ ngày 11/06/2021 tại Phòng Kế toán – Thống kê Tài chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện - số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/05/2021

PTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/05/2021

PTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

20/04/2021

PTP: Báo cáo thường niên 2020

09/04/2021

PTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2021

PTP: Báo cáo tài chính năm 2020

30/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTP của CTCP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện – số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Phê chuẩn báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông;
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

19/03/2021

PTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021