Tin tức & sự kiện

01/08/2023

PTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 920 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTP của CTCP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 9,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 920 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt kể từ ngày 10/08/2023 tại Phòng Kế toán – Thống kê Tài chính - Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện - số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

17/07/2023

PTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/07/2023

PTP: Bổ sung nội dung đính chính

26/04/2023

PTP: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

BCTC 2022 PTP - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 16,26% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

18/04/2023

PTP: Báo cáo thường niên 2022

03/04/2023

PTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

PTP: Báo cáo tài chính năm 2022

14/02/2023

PTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

14/02/2023

PTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/02/2023

PTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

14/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTP của CTCP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện – số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Phê chuẩn báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông;
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

13/02/2023

PTP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

26/07/2022

PTP: Bổ nhiệm Ông Phạm Tuấn Anh là người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty từ 20/07/2022

22/07/2022

PTP: CBTT v/v ký hơp đồng kiểm toán BCTC 2022

22/07/2022

PTP: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

17/06/2022

PTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTP của CTCP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt kể từ ngày 15/07/2022 tại Phòng Kế toán – Thống kê Tài chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện - số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

28/04/2022

PTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022