Tin tức & sự kiện

20/07/2022

PTT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

PVOIL thoái toàn bộ vốn tại PTT

Ngày 01/07/2022, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, UPCoM: OIL) đã bán 1 triệu cp của CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT), qua đó thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ ở PTT.

08/07/2022

PTT: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP không còn là cổ đông lớn

02/07/2022

Một tổ chức trở thành cổ đông lớn tại PTT 

Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương vừa mua thành công 1 triệu cp PTT của CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT) vào ngày 28/06/2022.

01/07/2022

PTT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương

27/06/2022

PTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/06/2022

OIL chính thức thoái sạch vốn khỏi PTT

Sau khi đấu giá công khai, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (UPCoM: OIL) đã bán thành công toàn bộ 1 triệu cp đang nắm giữ tại CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT), tương đương 10% vốn của PTT.

16/06/2022

PTT: Ông Phạm Văn Hưng gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát

16/06/2022

Hai cá nhân đăng ký mua lô cổ phần PTT do PVOIL sở hữu

Nếu đấu giá thành công, nhà đầu tư cá nhân sẽ sở hữu 10% vốn tại CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT).

07/06/2022

PTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTT của CTCP Vận tải dầu khí Đông Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến chậm nhất trước ngày 30/06/2022 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm của Giám đốc công ty;
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
+ Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
+ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
+ Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

25/05/2022

PTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

OIL chuẩn bị rút khỏi PTT

Ngày 12/05, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (UPCoM: OIL) thông bán sẽ chào bán ra công chúng toàn bộ 1 triệu cp đang nắm giữ tại CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT), tương đương 10% vốn của PTT.

27/04/2022

PTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

PTT: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

PTT: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

PTT: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

07/02/2022

PTT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/10/2021

PTT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/09/2021

PTT: Thay đổi nhân sự