Tin tức & sự kiện

09/01/2024

Cung hàng sôi động từ đầu năm

19/09/2023

PTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/09/2023

PTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2023

PTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

01/08/2023

PTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/07/2023

PTT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTT của CTCP Vận tải dầu khí Đông Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng để thực hiện/triển khai phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời
          - Thời gian họp: Từ ngày 21/08/2023 đến ngày 21/09/2023, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời

12/07/2023

PTT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

04/07/2023

PTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2023

PTT: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,200 CP

13/04/2023

PTT: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm

11/04/2023

ĐHĐCĐ PVTrans (PVT): Lợi nhuận năm 2023 có thể lên tới 1.000 tỷ đồng

06/04/2023

PTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/03/2023

PTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/03/2023

PV Trans đặt kế hoạch lãi giảm 53%

22/03/2023

PTT: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 250,000 CP

21/03/2023

PTT: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm

20/03/2023

PTT: Báo cáo thường niên 2022

10/03/2023

PTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/03/2023

PTT: Báo cáo tài chính năm 2022