Tin tức & sự kiện

18/01/2023

PTV: Báo cáo tài chính quý 4/2022

29/12/2022

PTV: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

26/10/2022

PTV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/10/2022

PTV: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

23/08/2022

PTV: Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 bị lỗ (số liệu sau soát xét)

22/08/2022

PTV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

PTV: Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022 của công ty mẹ

12/08/2022

PTV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

26/07/2022

PTV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

PTV: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

04/07/2022

PTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc sang nhượng cửa hàng xăng dầu tại Cà Mau

29/06/2022

PTV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc mua trái phiếu HDBank

27/06/2022

PTV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/06/2022

PTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Cà Mau

25/04/2022

PTV: Bổ nhiệm Bà Trần Mộng Thùy Trang giữ chức vụ Thành viên BKS thay cho Ông Nguyễn Việt Đức từ 23/04/2022

25/04/2022

PTV: Điều lệ công ty sửa đổi ngày 23/4/2022

25/04/2022

PTV: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

25/04/2022

PTV: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

25/04/2022

PTV: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

25/04/2022

PTV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022