Tin tức & sự kiện

23/08/2022

PTV: Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 bị lỗ (số liệu sau soát xét)

22/08/2022

PTV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

PTV: Giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022 của công ty mẹ

12/08/2022

PTV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

13/07/2022

PTV: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

04/07/2022

PTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc sang nhượng cửa hàng xăng dầu tại Cà Mau

30/06/2022

PTV: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc mua trái phiếu HDBank

10/06/2022

PTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Cà Mau

26/04/2022

PTV: Thay đổi nhân sự

25/04/2022

PTV: Điều lệ công ty sửa đổi ngày 23/4/2022

25/04/2022

PTV: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

25/04/2022

PTV: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

25/04/2022

PTV: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

25/04/2022

PTV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/04/2022

PTV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

PTV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/04/2022

PTV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTV của CTCP Thương mại Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2022.

15/03/2022

PTV: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước (số liệu sau kiểm toán)

15/03/2022

PTV: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính năm 2021