Tin tức & sự kiện

28/12/2022

PVH: Ký Hợp đồng soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

04/11/2022

PVH: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

03/11/2022

PVH: CBTT về việc bầu bổ sung nhân sự HĐQT và bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Ban Kiểm Soát Công ty

01/11/2022

PVH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/10/2022

PVH: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

31/10/2022

PVH: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 27/10/2022)

25/10/2022

PVH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

PVH: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

10/10/2022

PVH: Nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Ngọc Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát và Ông Lê Văn Đức - Trưởng Ban Kiểm soát

07/10/2022

PVH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/09/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVH của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Vào hồi 8h00’ ngày 27/10/2022 (Thứ 5)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Phòng họp tầng 10 – Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông.
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Mọi thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã đăng tải trên website tại đường dẫn: http://www.pvc-th.vn.

14/09/2022

PVH: Ngày đăng ký cuối cùng Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/09/2022

PVH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

29/08/2022

Tiếp tục bị hạn chế giao dịch cổ phiếu, PVH nói gì?

Ngày 23/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo tiếp tục duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (UPCoM: PVH). Ngày 26/08, PVH đã giải trình nguyên nhân sự việc cũng như đưa ra phương án khắc phục.

27/08/2022

PVH: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

23/08/2022

PVH: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

09/08/2022

PVH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

PVH: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

26/07/2022

PVH: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/07/2022

PVH: Báo cáo tài chính quý 2/2022