Tin tức & sự kiện

16/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVM của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, địa chỉ: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/09/2022

PVM: Quyết định Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập CTCP Machino Thành Đạt

09/09/2022

PVM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/08/2022

PVM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

31/08/2022

PVM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

PVM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/07/2022

PVM: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

26/07/2022

PVM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/06/2022

PVM: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

11/06/2022

PVM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/05/2022

PVM: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành nghề kinh doanh)

07/05/2022

PVM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

PVM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

PVM: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

PVM: Quyết định Hội đồng quản trị về việc giải thể Công ty TNHH Máy - Thiết bị Dầu khí Sài Gòn và chấm dứt hoạt động Trung tâm Hợp tác Lao động và Dịch vụ Quốc tế

30/03/2022

PVM: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

PVM: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

26/03/2022

PVM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

PVM: Công bố thông tin nhận được Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Lê Ngọc Dũng - Phó Tổng Giám đốc

16/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVM của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tuần thứ 4 tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.