Tin tức & sự kiện

23/08/2022

PVR: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại

15/08/2022

PVR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

PVR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/07/2022

PVR: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

PVR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/06/2022

PVR: Tái bổ nhiệm Ông Bùi Văn Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

21/06/2022

PVR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2022

PVR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/04/2022

PVR: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVR của CTCP Đầu tư PVR Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 05 hoặc tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại 01 thành phố/tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam
(thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông)
          - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty PVR năm 2021 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2022 Công ty PVR;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; Điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty cho phù hợp với thay đổi của hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam theo quy định và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

01/04/2022

PVR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/03/2022

PVR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

24/03/2022

PVR: Báo cáo thường niên 2021

15/03/2022

PVR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước và sau kiểm toán

15/03/2022

PVR: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước (số liệu sau kiểm toán)

15/03/2022

PVR: Giải trình về việc kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2021

15/03/2022

PVR: Báo cáo tài chính năm 2021

28/02/2022

PVR: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn Đại Dương

21/01/2022

PVR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

PVR: Báo cáo tài chính quý 4/2021