Tin tức & sự kiện

21/10/2022

PX1: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2022

PX1: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/05/2022

PX1: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

11/11/2021

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét

26/07/2021

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

27/05/2021

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

12/10/2020

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020

13/08/2020

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên thị trường giao dịch UPCoM

26/05/2020

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

26/05/2020

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

28/06/2017

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PX1 của CTCP Xi Măng Sông Lam 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 07/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2 - Km 62, quốc lộ 7, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông sau

28/01/2015

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PX1 của CTCP Xi măng Dầu khí Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến vào tháng 2 hoặc (và) đầu tháng 3 năm 2015
(Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường - Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An
Km 62, quốc lộ 7, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
          - Nội dung họp: + Thông qua cơ cấu phần vốn;
+ Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

05/05/2014

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PX1 của CTCP Xi măng Dầu khí Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2014
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An - Km 62, quốc lộ 7, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
+ Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2013;
+ Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;
          - Nội dung họp: + Trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014;
+ Báo cáo, giải quyết một số nội dung liên quan đến công tác thực hiện dự án;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.

19/09/2013

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2013


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PX1 của CTCP Xi măng Dầu khí Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2013
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 10 năm 2013 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể trong thư mời đại hội đồng cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường - Công ty Cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An, Km 62, Quốc lộ 7, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Thông qua cơ cấu tỷ lệ vốn góp của các cổ đông;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật

17/04/2013

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PX1 của CTCP Xi măng Dầu khí Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2013
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến vào trung tuần tháng 05 năm 2013 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể trong thư mời đại hội đồng cổ đông) (Vào lúc 7 giờ, ngày 25/04/2013)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường - Công ty Cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An, Km 62, Quốc lộ 7, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2013;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012;
+ Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;.
+ Xin ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật..