Tin tức & sự kiện

22/09/2022

PXI: Ngô Thị Thu Hoài - Thành viên BKS - đã bán 0 CP

17/08/2022

PXI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

PXI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/08/2022

PXI: Ngô Thị Thu Hoài - Thành viên BKS - đăng ký bán 10,000 CP

19/07/2022

PXI: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

PXI: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

PXI: Ngô Thị Thu Hoài - Thành viên BKS - đã mua 0 CP

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

13/06/2022

PXI: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXI của CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8h ngày 29/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, số 35D đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
+ Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
          - Nội dung họp: + Chia cổ tức năm 2021.

31/05/2022

PXI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

23/05/2022

PXI: Ngô Thị Thu Hoài - Thành viên BKS - đăng ký mua 50,000 CP

23/05/2022

PXI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

23/05/2022

PXI: Ngô Thị Thu Hoài - Thành viên BKS - đã mua 10,000 CP

20/05/2022

PXI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/05/2022

Giao dịch lần đầu - 30,000,000 CP

.

06/05/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:

06/05/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:

26/04/2022

PXI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hồ Sỹ Hoàng