Tin tức & sự kiện

23/08/2022

QCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/08/2022

QCC: Ký hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

27/07/2022

QCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

QCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QCC của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc bãi bỏ toàn bộ nội dung tại Mục 7 của Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/07/2022 đến ngày 16/08/2022
          - Địa điểm thực hiện: Tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

06/07/2022

QCC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/06/2022

QCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QCC của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Ban Tài chính kế toán - CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/05/2022. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

12/05/2022

QCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/04/2022

QCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/04/2022

QCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

QCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

QCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QCC của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ Thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ Thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

08/03/2022

QCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

QCC: Báo cáo thường niên 2021

27/02/2022

QCC: Báo cáo tài chính năm 2021

25/02/2022

QCC: Quyết định Hội đồng quản trị

24/01/2022

QCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/08/2021

QCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021