Tin tức & sự kiện

02/08/2023

QCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

QCC: Thay đổi nhân sự

21/07/2023

QCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

21/07/2023

QCC: Biên bản họp Ban kiểm soát và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Minh Hòa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

17/07/2023

QCC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

30/06/2023

QCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/06/2023

QCC bị phạt và truy thu thuế hơn nửa tỷ đồng

Ngày 23/06/2023, Tổng Cục thuế tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm thuế đối với CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (UPCoM: QCC).

28/06/2023

QCC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

14/06/2023

QCC: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm

14/06/2023

QCC: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm

13/06/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QCC của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: TCPH sẽ Thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
          - Thời gian họp: TCPH sẽ Thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

09/06/2023

QCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

08/06/2023

QCC: Thay đổi nhân sự

08/06/2023

QCC: Thay đổi nhân sự

05/06/2023

QCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/06/2023

QCC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

12/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QCC của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Ban Tài chính kế toán - CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/05/2023. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

11/05/2023

QCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/05/2023

QCC: Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

05/05/2023

QCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị