Tin tức & sự kiện

06/10/2022

QSP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/08/2022

QSP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/07/2022

QSP: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021

01/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QSP của CTCP Tân Cảng Quy Nhơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn, Địa chỉ: 03 Nguyễn Dữ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bắt đầu từ ngày 04/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

24/06/2022

QSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/06/2022

QSP sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18%

CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (UPCoM: QSP) thông báo 04/07 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/07.

20/06/2022

QSP: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty

20/06/2022

QSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

QSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/06/2022

QSP: Thông qua giao dịch và ký kết hợp đồng với bên có liên quan - Công ty Cổ phần Cảng QUy Nhơn

09/06/2022

QSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/05/2022

QSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/05/2022

QSP: Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

QSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2022

QSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

QSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2022

QSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QSP của CTCP Tân Cảng Quy Nhơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tầng 8, khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn – số 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
          - Nội dung họp: + Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (chi tiết trong thư mời và được đăng tải trên website Công ty: http://www.quynhonnewport.vn/).

11/03/2022

QSP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

QSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị