Tin tức & sự kiện

03/10/2023

QSP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

26/07/2023

QSP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

02/06/2023

QSP: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022

11/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QSP của CTCP Tân Cảng Quy Nhơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn, Địa chỉ: 03 Nguyễn Dữ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bắt đầu từ ngày 28/06/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

10/05/2023

QSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/05/2023

QSP chốt trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (UPCoM: QSP) thông báo chốt quyền trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 29/05, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/05/2023.

27/04/2023

QSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

QSP: Thay đổi nhân sự

27/04/2023

QSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2023

QSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2023

QSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2023

QSP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/03/2023

QSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/03/2023

QSP: Báo cáo thường niên 2022

15/02/2023

QSP: Báo cáo tài chính năm 2022

31/01/2023

QSP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/10/2022

QSP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/08/2022

QSP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/07/2022

QSP: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021

24/06/2022

QSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt