Tin tức & sự kiện

16/12/2022

RAT: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

28/09/2022

RAT: Trần Công Nghĩa - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 5,006 CP

22/09/2022

RAT: Trần Công Nghĩa - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký mua 5,006 CP

03/08/2022

RAT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RAT của CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 29/07/2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt, địa chỉ: Tầng 4 Khách sạn Cây Xoài, 118 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

07/07/2022

RAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/06/2022

RAT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/05/2022

RAT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

RAT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2022

RAT: Báo cáo thường niên 2021

22/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RAT của CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn Cây Xoài
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2021 và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
+ Các vấn đề khác.

15/04/2022

RAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2022

RAT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

RAT: Báo cáo tài chính năm 2021

07/04/2022

RAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

RAT: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

22/02/2022

RAT: Thay đổi nhân sự

21/02/2022

RAT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/01/2022

RAT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

02/08/2021

RAT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021