Tin tức & sự kiện

19/01/2023

S27: Phạm Anh Tuấn không còn là cổ đông lớn

19/12/2022

S27: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Anh Tuấn

29/11/2022

S27: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Anh Tuấn

29/11/2022

S27: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Anh Tuấn

02/08/2022

S27: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

Duy trì hạn chế giao dịch 10 mã trên sàn UPCoM

Ngày 20/05, HNX thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với 10 cổ phiếu đang giao dịch trên sàn UPCoM gồm: NDF, NSG, NTB, S12, S27, S96, SD1, SDB, SDX và STT.

23/05/2022

S27: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

28/07/2021

S27: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/05/2021

S27: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch

13/08/2020

S27: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM

26/05/2020

S27: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên HTGD Upcom

23/04/2018

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S27 của CTCP Sông Đà 27 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 155 đường Trần Phú – phường Nam Hồng – thị xã Hồng Lĩnh – tỉnh Hà Tĩnh
          - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

20/04/2017

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S27 của CTCP Sông Đà 27 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 155 Đường Trần Phú – Phường Nam Hồng – Thị xã Hồng Lĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Một số vấn đề khác.

11/05/2016

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S27 của CTCP Sông Đà 27 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 155 Đường Trần Phú – Phường Nam Hồng – Thị xã Hồng Lĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Một số vấn đề khác.

15/04/2015

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S27 của CTCP Sông Đà 27 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 155 đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Một số vấn đề khác.

27/11/2014

Giao dịch lần đầu - 1,572,833 CP

17/10/2014

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 1,572,833 CP

16/05/2013

Hủy niêm yết cổ phiếu

Quyết định hủy NY và Thông báo ngày Hủy NY

20/03/2013

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S27 của CTCP Sông Đà 27 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2013
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến tháng 4 năm 2013
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà khách Hương Sen, số 2 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
+ Một số vấn đề khác