DNSE Detail Stock SAB

HOSE: Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Sản xuất bia

logo

SAB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

79,647 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

4,148 tỷ

Doanh thu

31,431 tỷ

66.16%

3,233.82

0

0.77

5.35%

16.43%

13.44%

29.51%

2.76%

11%

2.38%

15.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Vietnam Beverage

53.59%

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

36%

Khác

10.41%

Tin tức & Sự kiện