Tin tức & sự kiện

07/09/2023

SB1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/08/2023

SB1: Thay đổi nhân sự

08/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SB1 của CTCP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/08/2023 và xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc chứng minh nhân dân còn thời hạn, giấy căn cước công dân, giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền nhận cổ tức, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về phòng Kế toán – Tài chính công ty.

08/08/2023

SB1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/08/2023

SB1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/07/2023

SB1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/04/2023

SB1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 SB1 - Lợi nhuận bứt phá gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 11 tỷ đồng.

17/04/2023

SB1: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2023

SB1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/03/2023

SB1: Báo cáo tài chính năm 2022

15/03/2023

SB1: Thay đổi nhân sự

13/03/2023

SB1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

10/03/2023

SB1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/03/2023

SB1: THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

21/02/2023

SB1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/02/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SB1 của CTCP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội cổ đông bất thường lần 1 - năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/03/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty và kết nối trực tuyến với cổ đông thông qua hình thức dự họp trực tuyến
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

31/01/2023

SB1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội cổ đông bất thường lần 1 - năm 2023

16/01/2023

SB1: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/11/2022

SB1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh