Tin tức & sự kiện

30/07/2022

SB1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/04/2022

SB1: Thay đổi nhân sự

15/04/2022

SB1: Thay đổi nhân sự

15/04/2022

SB1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

SB1: Báo cáo thường niên 2021

23/03/2022

SB1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SB1 của CTCP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

08/03/2022

SB1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/02/2022

SB1: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/12/2021

SB1: Thay đổi nhân sự

15/12/2021

SB1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

23/11/2021

SB1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/11/2021

SB1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021

16/11/2021

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SB1 của CTCP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/12/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty và kết nối trực tuyến với cổ đông thông qua hình thức dự họp trực tuyến
          - Nội dung họp: Trình xin miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

08/11/2021

SB1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

25/10/2021

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SB1 của CTCP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
          - Thời gian thực hiện: Hạn chót nhận ý kiến phiếu lấy ý kiến từ cổ đông là ngày 15/11/2021
          - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An

21/10/2021

SB1: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/10/2021

SB1: Thay đổi nhân sự

04/10/2021

SB1: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

24/07/2021

SB1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021