Tin tức & sự kiện

26/09/2022

SBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/09/2022

SBS: Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán

15/09/2022

SBS: Ngày 03/08/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

14/09/2022

SBS: Thay đổi mẫu con dấu

12/09/2022

SBS: Thay đổi mẫu con dấu của chi nhánh Hà Nội

09/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 19,947,600 CP

08/09/2022

SBS: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 19,947,600 cổ phiếu

07/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại Hội sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.
          - Nội dung họp: a. Miễn nhiệm, bầu thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 để phù hợp với tình hình quản trị Công ty;
b. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thông qua.

31/08/2022

SBS: Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (thay đổi Vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán)

31/08/2022

SBS: Quyết định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc đổi tên chi nhánh Hà Nội

26/08/2022

SBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/08/2022

SBS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/08/2022

SBS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

SBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc đổi tên chi nhánh Hà Nội

12/08/2022

SBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

06/08/2022

SBS: Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

06/08/2022

SBS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/08/2022

SBS: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

05/08/2022

SBS: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

27/07/2022

SBS: Dương Thị Thu Hà - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã bán 70,000 CP