Tin tức & sự kiện

10/01/2023

SCO: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/11/2022

SCO: V/v ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

14/11/2022

SCO: V/v ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty

14/11/2022

SCO: Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty

14/11/2022

SCO: V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

14/11/2022

SCO: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

03/08/2022

SCO: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hải An giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

28/07/2022

SCO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

SCO: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

05/05/2022

SCO: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

SCO: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

SCO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2022

SCO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCO của CTCP Công nghiệp Thủy sản như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2021.
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022.
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
          - Nội dung họp: + Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định (nếu có).

17/03/2022

SCO: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

SCO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

SCO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/01/2022

SCO: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

11/11/2021

SCO: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

08/11/2021

SCO: Nghị quyết Hội đồng quản trị