Tin tức & sự kiện

19/07/2023

SCO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

05/07/2023

SCO: Thay đổi nhân sự

24/04/2023

SCO: Thay đổi nhân sự

24/04/2023

SCO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/04/2023

SCO: Báo cáo thường niên 2022

29/03/2023

SCO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2023

SCO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/03/2023

SCO: Giải trình nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch

14/03/2023

BCTC 2022 SCO - Lợi nhuận bứt phá gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 5 tỷ đồng.

13/03/2023

SCO: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SCO trên hệ thống giao dịch UPCoM

13/03/2023

SCO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

13/03/2023

SCO: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

09/03/2023

SCO: Báo cáo tài chính năm 2022

03/03/2023

SCO: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

27/02/2023

SCO: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để hực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023

27/02/2023

SCO: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để hực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2023

27/02/2023

SCO: CV gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD - chi nhánh TP.HCM v/v chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023

10/01/2023

SCO: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/11/2022

SCO: V/v ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

24/11/2022

SCO: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty