Tin tức & sự kiện

20/07/2022

SCY: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/06/2022

SCY: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính bán niên 2022

19/04/2022

SCY: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/04/2022

SCY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

SCY: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

18/03/2022

SCY: Báo cáo thường niên 2021

17/03/2022

SCY: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCY của CTCP Đóng tàu Sông Cấm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 15/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 5 của Công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát; báo cáo tài chính; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Tổng giám đốc; sửa đổi điều lệ và các quy chế (nếu có); mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định

21/01/2022

SCY: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

SCY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/01/2022

SCY: Báo cáo tài chính quý 4/2021

11/11/2021

SCY: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

20/10/2021

SCY: Báo cáo tài chính quý 3/2021

13/08/2021

SCY: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán của Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021

12/08/2021

SCY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

06/08/2021

SCY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

20/07/2021

SCY: Báo cáo tài chính quý 2/2021

15/06/2021

SCY: Ký hợp đồng kiểm toán

23/04/2021

SCY: Báo cáo tài chính quý 1/2021

16/04/2021

SCY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021