Tin tức & sự kiện

22/08/2022

SD8: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam

02/08/2022

SD8: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

SD8: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch

08/03/2022

SD8: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam

07/03/2022

SD8: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam

26/01/2022

SD8: Lê Văn Phước - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 70,700 CP

16/12/2021

SD8: Lê Văn Phước - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 100,000 CP

16/12/2021

SD8: Lê Văn Phước - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 92,700 CP

02/12/2021

SD8: Lê Văn Phước - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 92,700 CP

28/07/2021

SD8: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/05/2021

SD8: Thau đổi lý do hạn chế giao dịch

28/05/2021

SD8: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch

13/08/2020

SD8: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM

26/05/2020

SD8: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên HTGD Upcom

06/03/2020

SD8: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Đức Thuận

06/03/2020

SD8: Dương Xuân Thái không còn là cổ đông lớn

25/12/2015

Giao dịch lần đầu - 2,800,000 CP

13/10/2015

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 2,800,000 CP

09/05/2013

Hủy niêm yết cổ phiếu


-          Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sông Đà

-          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-          Mã chứng khoán: SD8

-          Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phiếu

-          Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 2.800.000 cổ phiếu (Hai triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)

-          Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo mệnh giá): 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng)

-          Ngày hủy niêm yết: 10/05/2013

-          Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 09/05/2013

-          Lý do hủy niêm yết: Căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2012 của CTCP Sông Đà 8, Công ty có lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2012 là -40.765.036.669 đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 28.000.000.000 đồng.

09/05/2013

Giao dịch trở lại sàn UPCom


-