Tin tức & sự kiện

19/09/2022

SDC: Thay đổi nhân sự

11/08/2022

SDC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

11/08/2022

SDC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

SDC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

SDC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

SDC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

23/05/2022

SDC: Kí hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2022

06/05/2022

SDC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

SDC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

SDC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

12/04/2022

SDC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

SDC: Báo cáo thường niên 2021

23/03/2022

SDC: Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức

21/03/2022

SDC: Thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2020

21/03/2022

SDC: Báo cáo tài chính năm 2021

16/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDC của CTCP Tư vấn Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Thông báo cụ thể trong giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo cụ thể trong giấy mời họp
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty, địa chỉ Nhà G9 – số 495 Nguyễn Trãi – phường Thanh Xuân Nam – quận Thanh Xuân – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/03/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDC của CTCP Tư vấn Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Thông báo cụ thể trong giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo cụ thể trong giấy mời họp
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty, địa chỉ Nhà G9 – số 495 Nguyễn Trãi – phường Thanh Xuân Nam – quận Thanh Xuân – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

11/03/2022

SDC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

01/03/2022

SDC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt