Tin tức & sự kiện

21/07/2023

SDJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/06/2023

SDJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/06/2023

SDJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDJ của CTCP Sông Đà 25 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

02/06/2023

SDJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 SDJ - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 1 tỷ đồng.

21/04/2023

SDJ: Báo cáo thường niên 2022

12/04/2023

SDJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2023

SDJ: Giải trình nội dung liên quan đến ý kiến kiểm toán

11/04/2023

SDJ: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu SDJ

11/04/2023

SDJ: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SDJ trên hệ thống giao dịch UPCoM

01/04/2023

SDJ: Báo cáo tài chính năm 2022

29/03/2023

SDJ: Báo cáo tài chính năm 2022 công ty Sông Đà 25 lập (báo cáo tự lập)

31/01/2023

SDJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

08/12/2022

SDJ: V/v tạm ngừng giao dịch

08/12/2022

Đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch

19/07/2022

SDJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

SDJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/06/2022

SDJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/06/2022

SDJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022