Tin tức & sự kiện

16/01/2023

SDY: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/11/2022

SDY: Thông báo về việc ký hợp đồng Kiểm toán 2022

03/08/2022

SDY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/05/2022

SDY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

SDY: Báo cáo thường niên 2021

03/04/2022

SDY: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

03/04/2022

SDY: Báo cáo tài chính năm 2021

31/03/2022

SDY: Báo cáo tài chính năm 2021 của Văn phòng Công ty

23/03/2022

SDY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDY của CTCP Xi măng Sông Đà Yaly như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly, Xã Nghĩa Hưng - huyện Chưpăh - tỉnh Gia Lai
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
+ Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội.

01/03/2022

SDY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/01/2022

SDY: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/12/2021

SDY: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

19/08/2021

SDY: Thay đổi nhân sự

10/05/2021

SDY: Báo cáo thường niên 2020

05/05/2021

SDY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23/04/2021

SDY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23/04/2021

SDY: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên trên BCTC năm 2020

15/04/2021

SDY: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)

15/04/2021

SDY: Báo cáo tài chính năm 2020