Tin tức & sự kiện

08/11/2023

Cổ phiếu SGO bị huỷ niêm yết trên UpCOM từ ngày 10/11

07/11/2023

Không công bố báo cáo tài chính từ 2019, SGO bị huỷ niêm yết trên UpCOM

09/10/2023

SGO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

09/10/2023

SGO: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/07/2023

SGO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

11/07/2023

SGO: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

SGO: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

SGO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

14/02/2023

SGO: Quyết định về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch

21/10/2022

SGO: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2022

SGO: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/05/2022

SGO: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

10/01/2022

SGO: Nguyễn Việt Hòa không còn là cổ đông lớn

30/12/2021

SGO: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Việt Hòa

11/11/2021

SGO: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét

26/07/2021

SGO: Thông báo Về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

27/05/2021

SGO: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

29/04/2021

SGO: Huỳnh Cẩm Đoan không còn là cổ đông lớn

12/10/2020

SGO: Thông báo Về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020

13/08/2020

SGO: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM