Tin tức & sự kiện

21/10/2022

SGO: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2022

SGO: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/05/2022

SGO: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

10/01/2022

SGO: Nguyễn Việt Hòa không còn là cổ đông lớn

30/12/2021

SGO: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Việt Hòa

11/11/2021

SGO: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét

26/07/2021

SGO: Thông báo Về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

27/05/2021

SGO: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

29/04/2021

SGO: Huỳnh Cẩm Đoan không còn là cổ đông lớn

12/10/2020

SGO: Thông báo Về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020

13/08/2020

SGO: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/05/2020

SGO: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

30/12/2019

SGO: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Dầu Thực Vật Sài Gòn (MCK: SGO)

30/12/2019

Giao dịch lần đầu - 20,000,000 CP

27/12/2019

SGO: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

20/12/2019

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 20,000,000 CP

19/12/2019

Giao dịch trở lại sàn UPCoM

19/12/2019

Hủy niêm yết cổ phiếu

26/11/2019

SGO: Ngày 20/12/2019, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Dầu thực vật Sài Gòn

31/10/2019

SGO: Yêu cầu doanh nghiệp giải trình nguyên nhân hủy niêm yết