Tin tức & sự kiện

26/08/2022

SJD: Giải trình số liệu BCTC 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

04/08/2022

SJD: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

29/07/2022

SJD: Giải trình số liệu BCTC quý 2/2022 và cổ phiếu đưa vào diện kiểm soát

28/07/2022

SJD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

SJD: Nhắc nhở chậm CBTT đơn xin từ chức của người nội bộ

22/07/2022

SJD: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT, TGĐ công ty

01/07/2022

SJD: Quyết định của HĐQT về việc ban hành tài liệu do ĐHĐCĐTN 2022 ủy quyền

01/07/2022

SJD: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (kèm quy chế)

01/07/2022

SJD: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (kèm quy chế)

01/07/2022

SJD: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (kèm Điều lệ)

30/06/2022

SJD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

08/06/2022

SJD: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

02/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã CK: SJD) như sau:

21/05/2022

SJD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

14/05/2022

SJD: Đính chính thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

12/05/2022

SJD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

12/05/2022

SJD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/04/2022

SJD: Giải trình số liệu BCTC quý 1 năm 2022 và cổ phiếu đưa vào diện kiểm soát

18/04/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã CK: SJD) vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/04/2022 như sau:

13/04/2022

SJD: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát